سوگواره

سوگواره استانی وفا در برغان

vafa

ادامه مطلب »

سوگواره استانی وفا

سوگواره استانی وفا در حالی به کار خود پایان داد که گروه های برگزیده تعزیه خوانی با داوری اساتید بر جسته استان البرز انتخاب گردیده و در این مراسم تقدیر شدند مجری محمد بهمن پور ادامه مطلب »